Digitaaliset palvelut

Käyttöliittymä­suunnittelu UI + UX

Teemme käyttöliittymäsuunnittelua verkkopalveluihin sekä verkko- ja mobiilisovelluksiin. Käyttöliittymäsuunnittelulla, klikkailtavilla prototyypeillä ja perusteellisella testauksella varmistamme, että toteutettava palvelu on loppukäyttäjälle selkeä, helppokäyttöinen ja innovatiivinen.

Käyttöliittymäsuunnittelu pähkinänkuoressa

Käyttöliittymäsuunnittelijamme vastaavat Höyryllä palvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä ja hyvästä vuorovaikutuksesta. Hyödyntämällä tuttuja toimintamalleja palvelun käyttäjät ymmärtävät kokeilematta, miten palvelu toimii. Verkkopalveluissa tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tunnistettavaa ja helppokäyttöistä navigaatiota, joka kertoo mitä sisältöä palvelu tarjoaa ja miten se on järjestetty. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija välttää asioita, joilla ei ole selkeää tarkoitusta. Käyttöliittymäsuunnittelu sovelletaan aina myös eri päätelaitteille. Tänä päivänä käyttäjälle tulee tarjota ensiluokkainen kokemus päätelaitteesta riippumatta.

Hyvä palvelu tarvitsee käyttöliittymäsuunnittelua

Uuden verkkopalvelulle menestymisen esteenä ei ole usein tekniikka, vaan palvelun huono käytettävyys ja tästä johtuva käyttäjän kokema vähäinen arvo. Asiakkaat vertaavat käyttökokemustaan käyttämiinsä kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin. Harvalla pk-yrityksellä on tarjota samanlaista resurssia käyttökokemuksen muotoiluun kuin Piilaakson jäteillä, mutta tekemällä tuotteista ja palveluista helpompia sekä mukavampia käyttää, on niillä parempi mahdollisuus menestyä myös kansainvälisesti.

“Käyttöliittymäsuunnittelija vastaa Höyryllä verkkopalvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä sekä hyvästä vuorovaikutuksesta.”

Käyttöliittymä- vai käyttökokemussuunnittelu?

Siinä missä käyttöliittymäsuunnittelija (UI Designer) vastaa palvelun miellyttävästä ja selkeästä käyttöliittymästä sekä hyvästä vuorovaikutuksesta, käyttökokemuksen suunnittelija (UX Designer) on vastuussa palvelun koko käyttökokemuksesta, mikä liittyy yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. Monessa yrityksessä kyse on yhdestä ja samasta henkilöstä. Käyttökokemuksen suunnittelijan paras ominaisuus on kyky asettua käyttäjän rooliin. Tässä auttaa kohderyhmän ymmärtäminen ja yleinen empatian kyky. Toimivan lopputuloksen varmistamiseksi tarvitaan tutkimusta ja testausta, joiden pohjalta voidaan päättää, mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja mitä he yleensä tarvitsevat.

Suunnittelija aikaisin mukaan palvelun konseptointiin

Palvelua kehitettäessä suunnittelijan vastuuna on alusta alkaen ajatella loppukäyttäjää. Mitä käyttäjä haluaa tehdä ja mitä hän odottaa tuotteelta? Miten palvelusta saadaan samaan aikaan yksinkertainen, toimiva ja jopa kustannustehokas?

Hyvä käyttökokemus voi tarkoittaa monta asiaa. Se voi olla kilpailijoita parempi ostokokemus, loistava tuotetuki tai helppo käyttöönotto. Jos tuotteesi ratkaisee asiakkaan ongelman, hänellä on tarve käyttää sitä. Tuotetta, jonka käytettävyys on miellyttävä, asiakas haluaa oikeasti käyttää. Tällöin ensiluokkainen käyttökokemus muodostuu selkeäksi kilpailuvaltiksi.

Palvelun suunnittelu ja testaus

Hyvän käyttökokemuksen suunnittelu vaatii ajatustyötä, suunnittelua, visualisointia ja työn testaamista. Nykyaikaiset suunnittelutyökalut mahdollistavat interaktiiviset prototyypit, joilla konseptia voi testata ilman koodaamista. Höyryllä luomme konkreettisia malleja palvelusi sisältö- tai käyttöliittymäratkaisuista. Näin uusia ideoita pystytään arvioimaan käytännössä ja testaamaan niitä eri sidosryhmillä. Prototyypeistä saatu palaute antaa selkeät suuntaviivat palvelun lopulliselle toteutukselle. Protyyppivaiheessa tehdyt muutokset ovat aina merkittävästi kevyempiä toteuttaa kuin vasta kehitysvaiheessa.

Usein kysyttyä käyttöliittymäsuunnittelusta

 • Mitä on käyttöliittymäsuunnittelu ja miksi se on tärkeää?

  Käyttöliittymäsuunnittelu on prosessi, jossa suunnitellaan ja luodaan ohjelmiston, verkkosivuston tai sovelluksen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät voivat vuorovaikuttaa järjestelmän kanssa. Se on tärkeää, koska hyvin suunniteltu käyttöliittymä voi parantaa käyttäjäkokemusta, tehokkuutta ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Huonosti suunniteltu käyttöliittymä voi sen sijaan aiheuttaa käyttövaikeuksia ja käyttäjien turhautumisen.

  Yhteenvetona hyvin suunniteltu käyttöliittymä parantaa käyttäjäkokemusta, helpottaa tehtävien suorittamista ja lisää käyttäjien sitoutumista. Se voi myös vähentää virheiden määrää ja parantaa tuotteen tai palvelun tehokkuutta.

 • Miten responsiivinen suunnittelu vaikuttaa käyttöliittymäsuunnitteluun?

  Responsiivinen suunnittelu on tärkeää, kun suunnitellaan käyttöliittymää eri laitteille, kuten tietokoneille, älypuhelimille ja tablet-laitteille. Käyttöliittymäsuunnittelussa on otettava huomioon eri näyttökoot ja laitteiden ominaisuudet. Tämä vaikuttaa sivuston tai sovelluksen layoutiin, navigointiin ja elementtien sijoitteluun. Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että käyttäjät saavat hyvän käyttökokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella he käyttävät järjestelmää.

 • Mitkä ovat käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet?

  Joitakin keskeisiä käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita ovat käyttäjäkeskeisyys, selkeys, konsistenssi, käytettävyys, saavutettavuus, vastauskykyisyys ja visuaalinen houkuttelevuus.

 • Mitä työkaluja käyttöliittymäsuunnittelijat käyttävät työssään?

  Käyttöliittymäsuunnittelijat käyttävät usein erilaisia työkaluja, kuten graafisia suunnitteluohjelmistoja, prototyyppityökaluja ja käyttäjätutkimustyökaluja. Meillä Höyryssä käytössä on etupäässä Adobe Xd.

 • Millaisia haasteita voi syntyä käyttöliittymien suunnittelussa ja miten niitä voidaan ratkaista?

  Käyttöliittymien suunnittelu voi tuoda esiin useita haasteita. Yksi haaste on tietojen hallinta ja esittäminen selkeästi käyttäjille, kun tietoja on paljon. Tätä voi ratkaista esimerkiksi ryhmittelyllä, suodattimilla ja hakutoiminnoilla. Toinen haaste on käyttäjien ohjaaminen monivaiheisten tehtävien läpi. Tämä voidaan ratkaista selkeillä ohjeilla, etenemispalkilla ja havainnollisella navigaatiolla. Lisäksi monimutkaisissa käyttöliittymissä on tärkeää välttää liiallista monimutkaistamista ja tarjota käyttäjille mahdollisuus syventyä toimintoihin asteittain.

 • Miten käyttökokemussuunittelu (UX) eroaa muista suunnittelutavoista?

  Käyttökokemussuunittelu eroaa muista suunnittelutavoista painottamalla käyttäjien tarpeiden ja kokemusten merkitystä koko suunnitteluprosessin ajan. Se asettaa käyttäjät keskiöön ja pyrkii varmistamaan, että suunniteltu tuote tai käyttöliittymä vastaa mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Tässä muutama menetelmä:

  1. Käyttäjätiedon kerääminen: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu alkaa yleensä käyttäjätutkimuksella, kuten haastatteluilla, kyselyillä ja käyttäjätestauksella. Tavoitteena on ymmärtää käyttäjien tarpeet, tavoitteet ja ongelmat. Muut suunnittelutavat eivät välttämättä panosta yhtä voimakkaasti tähän vaiheeseen.
  2. Käyttäjätarpeiden priorisointi: Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa käyttäjien tarpeet ja tavoitteet asetetaan etusijalle muihin tekijöihin, kuten teknisiin rajoitteisiin tai yrityksen tavoitteisiin nähden. Muissa suunnittelutavoissa voi olla muita painotuksia.
  3. Prototyyppien luominen: Suunnittelussa luodaan usein prototyyppejä, jotka voidaan testata käyttäjien kanssa varhaisessa vaiheessa. Tämä auttaa välttämään suunnitteluvirheitä ja varmistamaan, että lopputuote vastaa käyttäjien odotuksia.
  4. Käyttäjäpalaute ja osallistaminen: Käyttäjät osallistuvat aktiivisesti suunnitteluprosessiin antamalla palautetta ja ehdotuksia. Heitä pyritään kuuntelemaan ja ottamaan mukaan päätöksentekoon.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme