1 Rekisterinpitäjä

Digi- ja mainostoimisto Höyry
Lapinkävijäntie 1
96100 Rovaniemi
+358 50 366 2726

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Halonen
Lapinkävijäntie 1
96100 Rovaniemi
+358 50 366 2726

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Digi- ja mainostoimisto Höyryssä toimii Sami Halonen, sami.halonen@hoyry.net 050 366 2726.

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Yhteydenottolomakkeen rekisteri.

5 Rekisterin julkisuus

Yhteydenottolomakkeen tiedot eivät ole julkisia vaan ne kerätään ainoastaan Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n sisäisiä toimenpiteitä varten.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja kerätään yhteydenottoa varten esimerkiksi Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n palveluiden myyntiin ja yrityksen markkinointiviestintään sekä asiakaspalautteiden käsittelyyn.

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yritys/yhteisö, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan viestin aihe ja kiinnostuksen kohde

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyiltä itseltään wwww-sivujen kautta

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti

10 Tietojensiirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretäkolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

12 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan postiosoitteeseen: Digi- ja Mainostoimisto Höyry, Lapinkävijäntie 1, 96100 Rovaniemi

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan rekisteröidyn tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä. Käyttöoikeudet rekisteriin poistetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta rekisteritietoon.

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.4.2018.


Lataa rekisteriseloste.